WITAJ NA NIP-3.PL

nip-3_1Formularz nip wypełniany jest jako zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnej działalności gospodarczej.
W szczególności formularz nip przekazujesz, jeżeli:
nie prowadzisz działalności gospodarczej,
działalność gospodarczą prowadzisz jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo – akcyjnej, a poza uczestnictwem nie prowadzisz innej działalności gospodarczej,
jesteś płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli sam nie jesteś podatnikiem podatku
NIP-3 składa się nie później niż wraz ze złożeniem pierwszego, od dnia wejścia w życie ustawy, zeznania rocznego, w terminie przewidzianym do jego złożenia (np. podatnik który uzyskał pierwszy w życiu przychód z tzn. innych źródeł).
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik:
pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub
dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek,
pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia
dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. A zatem podmiot wypłacający wynagrodzenie będzie dokonywał tego zgłoszenia na deklaracji NIP-3.
Zasady tej nie stosuje się do podatników, którzy uprzednio dokonali zgłoszenia identyfikacyjnego.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych, dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej tej zaliczki albo dokonania wpłaty zryczałtowanego podatku (np. wspólnik spółki cywilnej).
Należy uznać, że obecnie mimo braku obowiązku składania miesięcznych lub kwartalnych deklaracji dotyczących zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgłoszenia należy dokonać w terminie wpłaty tej zaliczki.
Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego (którzy nie rejestrowali się jako prowadzący działalność gospodarczą) są obowiązani dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego przed dokonaniem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu jednym z tych podatków. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się niezależnie od zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Następnie składa się pity stosownie do właściwego źródła dochodów.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.
Podatnicy będący wyłącznie podatnikami podatków stanowiących dochody budżetów gmin dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego nie później niż w terminie:
1. złożenia pierwszej deklaracji na podatek rolny, leśny lub od nieruchomości,
2. dokonania pierwszej wpłaty podatków
Aktualizacja dokonywana musi być nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych, podatnicy podatku od towarów i usług – nie później niż w terminie 7 dni od dnia, a podatnicy wyłącznie podatków lokalnych – wraz ze złożeniem pierwszej w roku podatkowym deklaracji podatkowej lub w terminie dokonania pierwszej w roku podatkowym wpłaty podatku.
Podatnicy, którzy opłacają podatek pit i nie prowadzą działalności gospodarczej i aktualizują dane z racji otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia poprzez formularz pit naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.
Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej opłaca podatek pit według skali. W przypadku najmu lub dzierżawy może być również opłacać podatek pit ryczałtem. W obu przypadkach ma możliwość korzystania z ulg ( takich jak np. ulga prorodzinna – ulga na dzieci lub ulga na Internet ). Ulga na dzieci i ulga na Internet rozliczana jest w podatku opłacanym według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego na takich samych zasadach – ulga na Internet odliczana jest od dochodu, a ulga prorodzinna – od podatku..